ક્રમનામગામતાલુકોજીલ્લોસરનામુંપીનકોડમોબાઈલ નંબરજન્મ તારીખ
1કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાલી માતા વાળું ફળિયું3883078849666887101/06/1977
2યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુરવડોદરાવડોદરા38, પાછલું ફળિયું 391242982413681213/06/1984
3પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદહાથી દેવજીનો ટેકરો 388520990956265706/08/1979
4રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદ647,નવું ફળિયું,સાકરબા ની ખડકી સામે38851099255867901976
5ગોપાલસિંહ પૂજાજી પઢિયારબાકરોલ,વલ્લભ વિદ્યાનગરઆણંદઆણંદકૈલાશભૂમિ સામેની જુપડપટ્ટી,હરિઓમ નગર,લાલ થાંભલાનીસામે,વલ્લભ વિદ્યાનગર388120991381919414/07/1977
6રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર સાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ 391430 987925826713/11/1967
7બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરિયાપુરા 391440991382797501/06/1977
8સતવંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા12/ Hetal Nagar,Alwanaka, near bhathiji Mandir , Manjalpur, Vadodara
901668362116/11/1991
9ગણપતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારમહાપુરા, સેવાસી વડોદરાવડોદરા૮૭,આસોપાલવ વાળું ફળિયું391101982506597325/08/1971
10ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા૩૭,અંબિકાધામ સોસાયટી,વસંતવિહારનીબાજુમાં,વડસર જી આઈ ડી સી રોડ,એમ આઈ એસ્ટેટ,વડોદરા 390010390010992406335501/06/1962
11રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદ926,ઊંડું ફળિયું 388307735934642002/06/1981
12ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆબેખડા હાલ ભાવનગરભાવનગરભાવનગરજી,1,સુમેરૂ કોમ્પ્લેક્ષ,ડોન ચોક364001997944460315/07/1982
13કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચ43, મહાદેવ નગર 392150968769872927/08/1986
14સંજયસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસરાર પોર હાલ માણેજાપોરવડોદરાકુંભારવાળું ફળિયું,સરાર વાળું ફળિયું,સરાર391243909997841412/07/1990
15હિતેશસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયારગોરવાવડોદરાવડોદરાB/20,રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ,રામી સ્કૂલની પાસે,લક્ષ્મીપુરા390023997988918425/03/1979
16મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદન્યુ ગંભીરા -1388520820057037401/06/1985
17જીતેન્દ્રસિંહ નટુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરા115/2,ચૌહાણ ફળિયું391430971229229528/07/1980
18હિતેશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરા112,ચૌહાણ ફળિયું391430982410218729/09/1985
19ધર્મેન્દ્રસિંહ રતીલાલસિંહ પઢિયારકપુરાઈ,સોમા તળાવવડોદરાવડોદરાસરપંચવાળું ફળિયું,ક્રિશ્ના હોટલ390025972462828111/11/1980
20કનુભા ભીખુભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદરૂપાલીપુરા,ઊંડું ફળિયું 388307820009364702/05/1975
21કાન્તીસિંહ શનાભા પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદ126,સીમ વિસ્તાર388307997828562625/12/1965
22અમિતસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયારખલીપુરવડોદરાવડોદરાડેરીવાળું ફળિયું 391240749002807324/04/1994
23ખુમાનસિંહ છોટુભા પઢિયારનરસિંહપુરા હાલ ભરૂચ ભરૂચ ભરૂચ175,ધરમનગર સોસાયટી,ઝાડેશ્વરરોડ,ભોલાવ,{પાર્ટ],ભરૂચ392001701651701901/06/1972
24રાકેશસિંહ રમેશસિંહપઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદનહેર વિસ્તાર388307814032915101/05/1999
25ચંદ્રકાંતસિંહ કનુભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી સીમ388307635115081103/02/1983
26શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદગામેચી વડું ફળિયા પાસે388520957486028715/10/1994
27મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદ7/136,હાથી દેવજીનો ટેકરો 388520973780877531/07/1992
28રાજેન્દ્રસિંહ માનસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા391440814009713601/06/1983
29ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદસુથાર ફળિયું388307982551953407/09/1973
30પીન્કેશસિંહ વિનોદસિંહ પઢિયારરાયપુરાવડોદરાવડોદરા797/2,ઇટવા તલાવડી,મોકમપુરા391410972511279804/12/1999
31જગદીશસિંહચંદુભા પઢિયારસિંધરોટવડોદરાવડોદરાચોકારીપુરા 391330982415903901/06/1979
32લીલેન્દ્રસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીંબી,અણખોલવાઘોડિયાવડોદરા1/88, શ્રીપોરટીંબી પાછળનું ફળિયું 390019987950396902/06/1970
33રાજેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયારભાડોલ ખુર્દ,ચીપડવાઘોડિયાવડોદરાનિશાળ વાળું ફળિયું391760972707114320/૦1/1990
34પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયારવડુંપાદરાવડોદરાટીંબીપુરા,મુજપુરા વગો391440972431498803/08/1983
35ચતુરસિંહ ઉર્ફે ઘનશ્યામસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ (હ)આંકલાવઆણંદમાકવાણા પુરા 388350635121461431/10/1976
36सत्यपालसिंह पड़िहारबाँवरलाजोधपुरजोधपुरबाँवरला342027810710100606/06/1996
37પુનમસિંહ શનાજી પઢિયારનરસિંહપુરાપાદરાવડોદરાનરસિંહપુરા ગ્રામ પંચાયત પાસે391440997897251621/10/1983
38રમણસિંહ જેઠાભા પઢિયારસેજકુવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું391440901658756201/06/1973