કાણીસા : પીડીતાના પરિવાર ને ટ્રસ્ટ તરફથી 21000/- રૂપિયાની આર્થિક સહાય કરવામાં આવી.