ક્રમનામગામતાલુકોજીલ્લોસરનામુંપીનકોડમોબાઈલ નંબરજન્મ તારીખબ્લડ ગ્રુપકોણે બનાવ્યા
1કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતા વાળું ફળિયું388307884966887101/06/1977A+પોતે
2પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયાર બામણગામઆંકલાવઆણંદહાથી દેવજીનો ટેકરો388520635352449906/08/1979પોતે
3યોગેશસિંહ શંકરસિંહપઢિયારખલીપુરવડોદરાવડોદરા38,પાછલું ફળિયું391240982413681213/06/1984પોતે
4ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆબેખડા હાલ ભાવનગરભાવનગરભાવનગરજી,1,સુમેરૂ કોમ્પ્લેક્ષ,ડોન ચોક364001997944460315/07/1982પોતે
5શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદગામેચી વડું ફળિયા પાસે388520957486028715/10/1994પોતે
6ખુમાનસિંહ છોટુભા પઢિયારનરસિંહપુરા હાલ ભરૂચભરૂચભરૂચ175,ધરમનગર સોસાયટી,ઝાડેશ્વરરોડ,ભોલાવ,{પાર્ટ],ભરૂચ392001701651701901/06/1972પોતે
7મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવઆણંદન્યુ ગંભીરા - 1388520820057037401/06/1985પોતે
8કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચ43,મહાદેવ નગર 392150968769872927/08/1986પોતે
9ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરા૩૭,અંબિકાધામ સોસાયટી,વસંતવિહારનીબાજુમાં,વડસર જી આઈ ડી સી રોડ,એમ આઈ એસ્ટેટ,વડોદરા390010992406335501/06/1962પોતે
10રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર આંકલાવ આણંદઆણંદસાકરબાની ખડકી સામે ,નવું ફળિયું388510992558679002/12/1976પોતે
11રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ391430
987925826713/11/1967રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
12દેવપ્રિયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ391430814005159404/06/1994રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
13ગાયાત્રીકુવરબા રમેશસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ39143002/12/2000રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
14નીકુલસિંહ કનુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ391430814186303308/08/1992રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
15રીતેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારકલોલકલોલગાંધીનગરકલોલ મહેસાણા હાઇવે ,અંબિકા,ગાયત્રી મંદિર ,સોપાન-2 ની બાજુમાં,સપથ એપાર્ટમેન્ટ E - 504382721989890085824/12/1991પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
16સુધાબા પુનમસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરાC-59,ગોકુલધામ સોસાયટી,માંજલપુરજી આઈ ડી સી રોડ,વડોદરા 11 39001131/07/1966ગણપતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
17લાલસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા14-15,મોહનગીર જી આઈ ડી સી ,વડસર વડોદરા -10390011989855066811/06/1972ગણપતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
18જીતેન્દ્રસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા14-15,મોહનગીર જી આઈ ડી સી ,વડસર વડોદરા -10390011873484082401/02/1966ગણપતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
19મહેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારખલીપુરવડોદરાવડોદરા38,પાછલું ફળિયું391240977341045821/10/1976યોગેશસિંહ પઢિયાર ખલીપુર
20શિવસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચ43,મહાદેવ નગર 392150963787697401/08/1962કૃષ્ણકાંતસિંહપઢિયાર જંબુસર
21બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરિયાપુરા391440926539893101/06/1977બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
22ગણપતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારમહાપુરા,સેવાસીવડોદરાવડોદરા૮૭,આસોપાલવ વાળું ફળિયું391101982506597325/08/1971બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
23સુરેશસિંહ શનાજી પઢિયાર સાદરા પાદરા વડોદરાગરાસિયા વાડ 391430987936960101/06/1975રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
24સતવંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર વડોદરા વડોદરા 12/ Hetal Nagar,Alwanaka, near bhathiji Mandir , Manjalpur, Vadodara390011901668362116/11/1991સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
25ચતુરસિંહ ઉર્ફે ઘનશ્યામસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ(હળદરી)આંકલાવઆણંદમાકવાણા પુરા 3883506351214614 31/101976
ઘનશ્યામસિંહ પઢિયાર
26કાંતિસિંહ શનાજી પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદ126,સીમ વિસ્તાર 388307 997828562625/12/1965કાંતિસિંહ પઢિયાર કહાનવાડી
27ગોપાલસિંહ પુજાજી પઢિયારવિદ્યાનગર ,બાકરોલઆણંદઆણંદકૈલાશભૂમિ સામેની જુપડપટ્ટી,હરિઓમ નગર,લાલ થાંભલાનીસામે,વલ્લભ વિદ્યાનગર 3881209913819194 14/07/1977B+ગોપાલસિંહ પઢિયાર બાકરોલ
28ધર્મેન્દ્રસિંહ રતીલાલસિંહ પઢિયાર કપુરાઈ,સોમા તળાવ વડોદરાવડોદરાડેપ્યુટી સરપંચવાળું ફળિયું,ક્રિશ્ના હોટલ 390025 972462828111/11/1980B+ધર્મેન્દ્રસિંહ પઢિયાર કપુરાઈ
29મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદહાથી દેવજીનો ટેકરો 388520973780877531/07/1992પોપટસિંહ પઢિયાર સાદરા
30ચંદ્રકાંતસિંહ કનુભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી સીમ વિસ્તાર388307635115081103/02/1983B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
31નિલેશસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર અડાસઆણંદ આણંદ 846, વાંકડિયા વગો 388305 99130 8618814/08/1986O+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
32વિષ્ણુસિંહ નરપતસિંહ પઢિયારઉમરાયા પાદરા વડોદરા મિસ્ત્રી ફળિયું 391440+91814081245829/09/1992O-નેગેટિવ પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
33રણછોડસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર વડુ પાદરા વડોદરા ટીમ્બીપુરા 391440990421060401/06/1983O +પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
34રાકેશસિંહ નાથુસિંહ પઢિયાર શહેરા પાદરા વડોદરા નદી વાળું ફળિયું 388307972301157801/06/1986પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
35જયંતીસિંહ પરબતસિંહ પઢિયાર ભરૂચ ભરૂચ ભરૂચ 2338, અયોધ્યા નગર, લીંકરોડ, સંતોષી માતા મંદિર પાસે 392001926576531105/11/1966કનકસિંહ પઢિયાર
36અજયસિંહ શનાજી પઢિયાર બામણગામ આંકલાવ આણંદ લુહાર ફળિયું 388520+91 99748 8034803/01/1993O+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
37વિશાલસિંહ ભૂપતસિંહ પઢિયાર અમદાવાદ, સરખેજ અમદાવાદ અમદાવાદ 4/5 અઝાદનગર, ફતેહવાડી, ધોળકા રોડ, શ્રી રંગ એપાર્ટમેન્ટ નજીક મહાકાળી મંદિર 3822107600261820. / 738386291413/02/1992પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
38ભુપેન્દ્રસિંહ ભીખુભા પઢિયાર પદમલા વડોદરા વડોદરા રામજી મંદિર ફળિયું 391350971487549001/06/1967B+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
39ફતેસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર પિંડાપા પાદરા વડોદરા બસ સ્ટેન્ડ પાસે 391430987939284014/09/1951O+હિતેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
40વિક્રમસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર પિંડાપા પાદરાવડોદરાબસ સ્ટેન્ડ પાસે 391430878016510522/04/1975O+હિતેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
41પુનમસિંહ ગોવિંદસિંહ પઢિયાર જાસપુર, પો.કોયલી વડોદરા વડોદરા વચલું ફળિયું 391330932722849424/12/1991B+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
42નીરવસિંહ કનકસિંહ પઢિયારકારેલી જંબુસર ભરૂચ નાની નાગજી ખડકી 391810777805793814/04/1981A+સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
43દિલીપસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા પાદરા વડોદરા સીમ વિસ્તાર 391440962403273008/05/1994A+બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
44મહેન્દ્રસિંહ વિનુભા પઢિયાર બામણગામ આંકલાવ આણંદ રબારી વાળું ફળિયું 388520955872552118/01/1991પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
45હિતેશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયાર સાદરા પાદરા વડોદરા ગરાસિયાવાડ 3914300982410218729/09/1986AB+પોતે
46જીતેન્દ્રસિંહ નટવરસિંહ પઢિયાર સાદરા પાદરા વડોદરા ગરાસિયાવાડ391430971229229528/07/1980B+પોતે
47કનુભા ભીખુભા પઢિયાર આસોદર આંકલાવ આણંદ રૂપાલીપુરા, ઊંડું ફળિયું 388307820009364702/05/1975O+રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર
48રાજેશસિંહ ભાઇલાલસિંહ પઢિયાર આસોદર આંકલાવ આણંદ ઊંડું ફળિયું 388307735934642002/06/1981O+પોતે
49મનુસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવઆણંદડોરી વગો, ગંભીરા ચોકડી પાસે 388520997911296520/07/1989પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
50વિજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર બાજવાવડોદરા વડોદરા 124/ ગાયત્રી નગર સોસાયટી, કરોળિયા રોડ 391310982439737122/05/1978B+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
51લીલેન્દ્રસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયાર શ્રી પોરટિમ્બિ, અણખોલ વાઘોડિયા વડોદરા શ્રી પોર ટીમ્બી પાછળ નું ફળિયું 390019987950396902/06/1970પોતે
52રાજેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર ભાડોલ ખુર્દ, ચીપડ વાઘોડિયા વડોદરા નિશાળ વાળું ફળિયું 391760972707114320/01/1990પોતે
53અજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરાદરિયાપુરા 391440787401749721/01/1993બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
54નરેન્દ્રસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરાદરિયાપુરા391440990983089901/09/1995બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
55રણજીતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરાદરિયાપુરા391440973708629701/06/1982બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
56બળવંતસિંહ તખતસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરાદરિયાપુરા391440848890172205/11/1979B+બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
57માધવસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરાદરિયાપુરા391440973712982201/06/1977બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
58વિજયસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરાદરિયાપુરા391440814160200201/06/1992બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
59અલ્પેશસિંહ જીતસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરાદરિયાપુરા3914407203879811/W-977342399812/11/1997O+બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
60કમલેશસિંહ રાયસંગભા પઢિયાર નરસિંહપુરા પાદરા વડોદરા નવી નગરી કોલોની 391440909973272823/12/1992AB +ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા
61પુનમસિંહ શનાજી પઢિયાર નરસિંહપુરાપાદરાવડોદરાનરસિંહપુરા ગ્રામ પંચાયત પાસે 391440997897251621/10/1983A+ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા
62પુનમસિંહ શનાજી પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ ઊંડું ફળિયું 38830797125 2434822/10/1991B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
63નરેન્દ્રસિંહ ભાઇલાલસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદનંદનવન રોડ 38830798256 2767008/10/1986કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
64યોગેશસિંહ મફતસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદગિરધર પુરા 388307997815537415/10/1988કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
65પ્રવિણસિંહ મફતસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદગિરધર પુરા388307756732550828/12/1979કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
66કેતનસિંહ ગલાબસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદનવી દૂધ મંડળી પાસે 38830799259 3461214/11/1992O+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
67સુરેશસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી સીમ 38830797372 6054403/02/1991O+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
68મનુસિંહ મોતિસિંહ પઢિયારમુજકુવા આંકલાવ આણંદ ઊંડું ફળિયું 388307991356118910/02/1976કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
69રાકેશસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ નહેર વિસ્તાર 388307760081226901/05/1999O+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
70દેવેન્દ્રસિંહ બાલુભા પઢિયાર મજેવડીજૂનાગઢજૂનાગઢમજેવડી362011972576662413/04/1980O+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
71રાજેન્દ્રસિંહ બાલુભા પઢિયાર મજેવડીજૂનાગઢજૂનાગઢમજેવડી362011989880647316/09/1985B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
72મહેન્દ્રસિંહ મૂળજીભા પઢિયાર આસોદર હાલ અમદાવાદ અમદાવાદઅમદાવાદ37 શ્ર્વેતાંજલિ સોસાયટી વિભાગ-1 સચિન ટાવરની સામે સેટેલાઇટ અમદાવાદ-38001538001594099 54400/940968780027/04/1951કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
73પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયાર વડું પાદરા વડોદરા ટીંબીપુરા ,મુજપુરા વગો 391440972431498803/08/1983પોતે
74કિરણસિંહ સુરેશસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરા વડોદરા પરબડી ચોક 391440720387849606/09/1998O+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
75નરેન્દ્રસિંહ સજ્જનસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ સુથાર ફળિયું 385520917336403415/05/1994O+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
76રાણસિંહજી કાળુસિંહજી પઢિયાર પાલડી (મીઠી)દિયોદર બનાસકાંઠા (ઉ. ગુ )પાલડી (મીઠી)3853309724266907/942689668801/06/1973કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
77ગૌરાંગસિંહ જયદીપસિંહ પઢિયાર અંબાવ હાલ ગામડી આણંદ આણંદ પરીખ ભુવન પાસે, નિશાળ સામે , નવરંગપુરા 38800197147144 9725/04/1984AB-પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
78વિજયસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર ખલીપુર પોસ્ટ વરણામા વડોદરા વડોદરા પઢિયાર ફળિયું 390240972668888924/04/1991B+યોગેશસિંહ પઢિયાર ખલીપુર
79વિક્રમસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરા દરિયાપુરા, બસસ્ટેન્ડ પાસે 391440982496808101/06/1982B+સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
80કૌશીકસિંહ નગીનસિંહ પઢિયારમાંજલપુર ગામવડોદરાવડોદરાકુંભારવાડા ,390011958691614625/08/1992સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
81મહેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા391440962437509218/02/1992B+સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
82અજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા391440972657399512/06/1983AB+સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
83વિક્રમસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા391440973708628601/06/1989o-સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
84સંજયસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા391440972302937315/07/1993સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
85હસમુખસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા391440973731326713/01/1990o+સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
86પઢિયાર રમેશસિંહ ધુળસિંહસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાળ391430987953143706/06/1966પોતે
87કિશનસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદનવી દૂધ મંડળી પાસે 388307704677614827/05/1995કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
88રણજીતસિંહ મગનસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાલી માતા વાળું ફળિયું 388307909984820624/09/1979B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
89મુકેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદતુળજા ભવાની પ્લોટ385520973747139024/09/1997પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
90મફતસિંહ ભીમસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ બોરસદી સીમ 38830797267 9089424/09/1979કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
91જયદીપસિંહ પ્રભાતસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરા દરિયાપુરા 391440990438895703/01/1990B+બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
92નરેન્દ્રસિંહ જીણસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરા દરિયાપુરા 391440999876629001/06/1981બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
93દિલીપસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ કાશીપુરા 38830778740 1264820/06/1992B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
94બળવંતસિંહ ભીમસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરા દરિયાપુરા, દૂધમંડળી પાસે 39144099988 9165901/06/1981બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
95હિતેશસિંહ દીપસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરા દરિયાપુરા 391440963823143003/04/1994A+બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
96सत्यपालसिंह परिहार बावरला जोधपुर जोधपुर (राजस्थान )बॉवरला 34202781071 0100606/06/1996કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
97મુકેશસિંહ ઉર્ફે શંકરસિંહ અંબાવ હાલ આણંદ આંકલાવ આણંદ અંબાવ ગામ 388307846089880215/01/1991B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
98હસમુખસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર મોટી શેરડી બોરસદ આણંદ મોટો ભાગ 388530963841804611/08/1988A+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
99કનુભા જાલમસિંહ પઢિયાર આંકલાવ આંકલાવ આણંદ રાજદીપ સોસાયટી 385510990403172511/08/1965B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
100હર્ષદસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર ચમારા હાલ મુજકુવા આંકલાવ આણંદ સર્જન નર્સરી પાસે 388307820017715507/02/1991B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
101દિપકસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ સેવા સહકારી મંડળી પાસે 388520701640407213/07/1990રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર
102પ્રવિણસિંહ અંદરસિંહ પઢિયાર નવાપુરા આંકલાવ આણંદ મુંજપુરા ફળિયું 388520962455667917/10/1990કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
103નરેન્દ્રસિંહ રાવજીભા પઢિયાર દેનાપુરા, અડાસ આણંદ આણંદ દૂધ ડેરીની બાજુવાળું ફળિયું 388305756751710829/08/1990A+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
104 જગદીશસિંહ ચંદુભા પઢિયાર સિંધરોટ વડોદરા વડોદરા ચોકારીપુરા 391330982415903901/06/1979B+પોતે
105જશોદાબા પ્રતાપસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર મુજપુર વડોદરા વડોદરા 3914409998147194સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
106અશોકસિંહ ભીખુભા પઢિયાર આસોદર આંકલાવ આણંદ રૂપાલીપુરા, ઊંડું ફળિયું 388307917378755016/12/1976રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર
107અલ્પેશસિંહ જગદીશસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરા મેઘા વિસ્તાર, સાકરીયાપુરા 391450601646055011/12/1993O -પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
108નરેન્દ્રસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરા રેલાઈપુરા 391440982419825919/04/1972પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
109સોમસિંહ બુધાજી પઢિયાર ગોત્રી, વડોદરા વડોદરા વડોદરા વૃંદાવન નગર,કાર્તિકેય વિભાગ - 2 ની સામે, નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર સામે, હરિનગર 390021909966693901/06/1983A+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
110ભાઇલાલસિંહ રાવજીભા પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ મહાકાળી માતા વાળું ફળિયું 38830778019 92147 07/02/1978કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
111મફતસિંહ પુંજાજી પઢિયાર બામણગામ આંકલાવ આણંદ ગંભીરા ચોકડી પાસે, હાઈસ્કૂલ સામે 388520875819503205/04/1961B+રાજેશસિંહ પઢિયાર આંકલાવ
112રાહુલસિંહ કમલેશસિંહ પઢિયાર આંકલાવ આંકલાવ આણંદ ઈન્દીરાનગર કોલોની, નિશાળ સામે 388510814078958518/08/1999રાજેશસિંહ પઢિયાર આંકલાવ
113પ્રવિણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર આંકલાવ આંકલાવ આણંદ સહકાર નગર સોસાયટી, ગંગા પાર્ક સામે 388510942717636225/01/1973A+રાજેશસિંહ પઢિયાર આંકલાવ
114રામસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા પાદરા આણંદ કેનાલ ચોકડી 391440997965390523/06/1978ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા
115રણધીરસિંહ મોતિસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરા શાહપુર, રામદેવજી મંદિર પાસે 391450992546346829/12/1974ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
116અમિતસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયાર ખલીપુર પોસ્ટ વરણામા વડોદરા વડોદરા ખલીપુર391240749002807324/04/1994યોગેશસિંહ પઢિયાર ખલીપુર
117વસંતસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર આસોદર આંકલાવ આણંદ શ્રીજી સોસાયટી 388307 74051 3945705/01/1993B+રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર
118 ઇન્દ્રસિંહ લક્ષમણસિંહ પઢિયાર એકલબરા પાદરા વડોદરા મોટા એકલબારા ,દરબાર ગઢ 391440937753597423/07/1992સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
119 હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરા રેલઇપુરા 391440738383448128/11/1988AB+બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
120પ્રવિણસિંહ પરષોત્તમસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ પંચાલ ફળિયું388520972790396002/08/1984B+બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
121નરેન્દ્રસિંહ અર્જુનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા પાદરા વડોદરા પ્રભાત જેઠા વાળું ફળિયું 391440963812825523/12/ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા
122રવિન્દ્રસિંહ અર્જુનસિંહ પઢિયારનરસિંહપુરાપાદરા વડોદરા પ્રભાત જેઠા વાળું ફળિયું391440992481114830/01/1989ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા
123મંગળસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરા દરિયાપુરા 391440972328878201/06/1978બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
124વિશાલસિંહ મહેશસિંહ પઢિયાર અટલાદરા વડોદરા વડોદરા ધનટેકરી, ભાથીજી મંદિર પાસે, તાંદલજા 390012+91 99254 5226719/01/1997કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
125ભુપેન્દ્રસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર ચમારા આંકલાવઆણંદ ટેકરા વિસ્તાર, રામદેવજી મંદિર પાસે 388520814037381804/08/1990A+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
126ગણપતસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા પાદરા વડોદરા કેનાલ ચોકડી પાસે 391440990449375805/12/1989A+ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા
127પ્રભાતસિંહ દેવીસિંહ પઢિયાર સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગરસુરેન્દ્રનગરમહાલક્ષ્મી ટોકીઝ, રાજ ડાઇનિંગ હોલ 36000194264 9744429/06/1963B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
128રમેશસિંહ જશભા પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા, પાદરા પાદરા વડોદરા લક્ષ્મીપુરા 391440+91 97236 5430826/10/1976O+રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર
129છત્રસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ નંદનવન નગર 388307 94263 9907201/03/1977કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
130વિજયસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર સામરખા આણંદ આણંદ 1310, પઢિયાર વિસ્તાર, ભુતરડા રેલવે ફાટક પાસે 388360798449940422/09/1978રમેશસિંહપઢિયાર સાદરા
131ભગવાનસિંહ બુધાજી પઢિયાર દેણાપુરા આણંદ આણંદ લક્ષ્મીપુરા 388305814022976924/02/1968O+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
132ચીમનસિંહ અંબાલાલજી પઢિયાર દેણાપુરાઆણંદઆણંદલક્ષ્મીપુરા38830524/03/1958O+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
133ખુમાનસિંહ રામસિંહ પઢિયાર આંકલાવ આંકલાવ આણંદ ઇન્દ્રવિલા સોસાયટી 3885109537157580/799013072301/06/1978O-રાજેશસિંહ પઢિયાર આંકલાવ
134મહેન્દ્રસિંહ ભઈલાલસિંહ પઢિયાર અનગઢ વડોદરા વડોદરા રામપુરા 3900019979893436/973763064109/06/1985O+રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
135રમણસિંહ મોતિસિંહ પઢિયાર અંબાવ આંકલાવ આણંદ મોટી ખડકી 3883077069911389/6352087627 whatsup 01/06/1971કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
136મનુસિંહ મોતીસિંહ પઢિયાર સાદરા પાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ391430953741631201/06/1967રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
137મુળજીભા જાદવસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ391430973760676501/06/1971રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
138ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયરઅંકલેશ્ર્વરઅંકલેશ્ર્વરભરુચ119-ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટી ,વાડીયા રોડ ,તપોદ પાટીયા
393001 760048093910/1/1977પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
139રમણસિંહ સોમસિંહ પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદલોલપુરા ,નહેરઉપર388307992584327401/03/1969કાંતિસિંહ પઢિયાર કહાનવાડી
140ઘનશ્યામસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાપ્રાથમિક શાળા પાસે ,વાડીમાં391430769845459504/10/1992રમેશસિંહ સાદરા
141મહેશસિંહ અંબાલાલસિંહ પઢિયારભીમપુરા પોસ્ટ સેવાસીવડોદરાવડોદરાભીમપુરા391101982580418324/12/1979પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
142નટુસિંહ ગોરધનસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદરબારી વાળું ફળિયું3885208905121811/932750499730/06/1987o+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
143મીતેશસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદતેલતળાવ વિસ્તાર388520898097294907/02/1994o+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
144શૈલેશસિંહ જસુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ391430735992731401/06/1986રમેશસિંહ
145કમલેશસિંહ રતીલાલસિંહ પઢિયાર માંજલપુર ,વડોદારાવડોદરા વડોદરા ,27,હેતલનગર ,અલવાનાકા 390011972483736514/11/1981પોપટસિંહ
146વિક્રમસિંહ દીપસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરા સુથારીપુરા 391450735966323705/01/1982B+ઓનલાઇન
આજીવન સભ્ય ફી પોપટસિંહ 29/11/2019
147દિલીપસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારઉમેટાઆંકલાવઆણંદનાવો રોડ,ઝંડા વાળા કુવા પાસે 388510799003238625/05/1980A+કનકસિંહપઢિયાર મુજકુવા
148જગદીશસિંહ શનાજી પઢિયારજાસપુરપાદરાવડોદરાઘંટીવાળું ફળિયું 311440997414420901/06/1973O+ઓનલાઇન
આજીવન સભ્ય ફી પોપટસિંહ 25/12/2019
149ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદપીપળાવાળું ફળિયું388307982551953407/09/1973B+ભરતસિંહ પઢિયાર આસોદર
150પ્રકાશસિંહ શનાજી પઢિયાર આસોદરઆંકલાવઆણંદમહીકેનાલ સોસાયટી ની બાજુમાં 3883077600033261/972432479505/01/1975B+ONLINE SELF
151ભુપતસિંહ પુનમસિંહ પઢિયારવડતાલનડિયાદખેડાદેસાઈ નો કુવો ,ગોમતી પાસે 3873759978934387/W-840136403706/09/1974B-ONLINE KANAKSINH MUJKUVA
152વિક્રમસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારસિંધરોટ વડોદરાવડોદરાચોકારીપુરા391330769895921901/12/1981જગદીશસિંહ પઢિયાર સિંધરોટ
153દીપકસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયાર વડોદરાવડોદરાવડોદરાa/27 ,અનુપમ નગર ,દંતેશ્વર,વડોદરા 390009798420524826/12/1979કનકસિંહ પઢિયાર
154મહેશસિંહ રઈજીભા પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદઆસરડી તલાવડી 388307w 6354928274
9574894238
21/02/1976કનકસિંહપઢિયાર મુજકુવા
155રમેશસિંહ અંબુસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદમોટી ભાગોળ388520972517490702/06/1974o- negetiveપોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
156બળવંતસિહ સામતસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદનંદનવન નગર રોડ 388307971485117303/05/1985કનકસિંહપઢિયાર મુજકુવા
157મહેશસિંહ રણછોડભાઈ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદનંદનવન નગર રોડ 388307816011229719/04/1982કનકસિંહપઢિયાર મુજકુવા
158નરપતસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરાપાદરા વડોદરા 3/200 ,નામઝાદ વગો 391440991302549901/03/1984A+પુનમસિંહ એસ પઢિયાર નરસિંહપુરા
159અમરસિંહ મગનસિંહ પઢિયાર હાડગુડ આણંદ આણંદ લક્ષ્મીનગર સોસાયટી, ધરતીનગર નજીક 388110957436380017/05/1974B+રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર
160ભાવેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારચમારા આંકલાવ આંકલાવ મોટા કુવા વિસ્તાર 388520815305066114/07/1988online જમા પોપટસિંહ
161રાજેશસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા પાદરા વડોદરા ગ્રામ પંચાયત ઓફિસ પાસે 391440787410262912/03/1985B+પુનમસિંહ પઢિયાર
162સુરેશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયાર આસોદર આંકલાવ આણંદ પાસીપુરા સીમ વિસ્તાર 388307910626443416/12/1977રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર
163પોપટસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ દિનશાનગર 3883079979481592 / 951041502601/05/1974કનકસિંહ પઢિયાર
164નરવાણસિંહ નાગુભા પઢિયારટીટોડીયામહુવાભાવનગરટીટોડીયા364145
898042434627/12/1995ઈશ્વરસિંહ ભાવનગર online જમા
165મહેશસિંહ ભઈલાલસિંહ પઢિયાર ભીમપુરા વડોદરા વડોદરા ઇન્દિરા કોલોની, તલાવવાળું ફળિયું 391101987005244715/07/1982A+ભાઇલાલસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
166જગદીશસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયાર ઉંદેલ ખંભાત આણંદ 1081-1, પઢિયાર શેરી
માઁ મેલડી મોબાઈલ શોપ ઉંદેલ
388640972344569824/09/1985O+ઈશ્વરસિંહ ભાવનગર online જમા
167દેવેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારરામનાથ ,પોર વડોદરા વડોદરા રામનાથ 391220971428923302/06/1983જગદીશસિંહ પઢિયાર ચોકારીપુરા ,સિંધરોટ
168પ્રકાશસિંહ શાંતિલાલસિંહ પઢિયાર કંસારી ખંભાત આણંદ ઉદ્યોગનગર,ઇન્દિરા કોલોની 388630971225106023/06/1988B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
169રાજેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયારસોનારકુઈ ,સેવાસીવડોદરાવડોદરાનવું ફળિયું391101910658522819/02/1980જગદીશસિંહપઢિયાર ચોકારીપુરા સિંધરોટ
170વિપુલસિંહ શનાજી પઢિયાર નાની શેરડી બોરસદ આણંદ મોટુ ફળિયું 3885209909178566/
9558982572
13/11/1987AB +કનકસિંહ
171જગદીશસિંહ મણીભા પઢિયાર રાલેજ હાલ વડોદરા વડોદરા વડોદરા 11/A,શિવ મહેલ સોસાયટી .પુનીતનગર .મલ્હાર પોઈન્ટ ,વડોદરા 390007704676818225/05/1987પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ online તા.04/03/2020
172હિતેશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયાર બોદાલ બોરસદ આણંદ ઇન્દીરા કોલોની 388540846990154814/12/1991B+ઘનશ્યામસિંહ ખડોલ
173સરદારસિંહ મોતીસિંહ પઢિયાર ચોકારી હાલ મુવાલ પાદરા વડોદરા391450-ચોકારી

હાલ - ક્રિષ્ના વાટિકા 34
મુવાલ, કરખડી રોડ
પિન -391430
391430991300876431/05/1975O+પોપટસિંહ ONLINE
06/03/2020
174જગદીશસિંહ છોટુભા પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ કાશીપુરા 388307958668805421/06/1985A+કનકસિંહ 14/03/2020 online જમા
175અભેસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર મારેઠા વડોદરા વડોદરા ભાથીજી મંદિરની બાજુમાં ,મારેઠા પો - માણેજા390013972365576601/06/1963યોગેશસિંહ પઢિયાર ONLINE
176અરવિંદસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ખલીપુર વડોદરા વડોદરા દૂધ મંડળી વાળું ફળિયું 391243962412147801/06/1970યોગેશસિંહ પઢિયાર
177દિલીપસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર ભીમપુરા, સેવાસી વડોદરા વડોદરા મેલડી માતાવાળું ફળિયું 391101820037967608-02-1986કનકસિંહ પઢિયાર 13/03/2020 online જમા
178વનરાજસિંહ પી પઢિયાર ધોબીકુવા,મુજપુરપાદરાવડોદરાપોસ્ટ ઓફીસ ફળિયું3914407574994074/910682934301/06/1986યોગેશસિંહ પઢિયાર
179ઉમેશસિંહ શનાજી પઢિયાર દંતેશ્વર,વડોદરાવડોદરાવડોદરાવચલું ફળિયું 3900049824214374/635900727221/09/1989યોગેશસિંહ પઢિયાર 15/03/2020 ONLINE
180કાર્તિકસિંહ શનાજી પઢિયારઅડાસ હાલ આજવા રોડ ,વડોદરાવડોદરાવડોદરાC-1 ,ગ્રીન પાર્ક સોસાયટી ,નવજીવન આજવા રોડ ,વડોદરા30/11/19939173351335 / 962471949330/11/1993રમેશસિંહ સાદરા ONLINE 15/03/2020
181કેશરીસિંહ શાંતિલાલસિંહ પઢિયારમકરપુરા ,વડોદરાવડોદરાવડોદરા૪૮,શ્રીરામ નગર ,જશોદા કોલોની રોડ ,મકરપુરા390014953752533907/05/1992online 15/03/2020
182મહેશસિંહ રમણસિંહ પઢિયારડભાસાપાદરાવડોદરાદશામાં માતાના મંદિર પાછળ ,ઊંડું ફળિયું 391440992400359517/01/1978B+પોપટસિંહ પઢિયાર
183સંજયસિંહ રાવજીભા પઢિયાર કોઠીયાખાડ હાલ અમદાવાદ અમદાવાદઅમદાવાદ C.1/505 પુષ્કર રેશીડેન્સી,ઇન્દ્રપુરી ટાઉનશીપ ,બરોડા એક્ષપ્રેસ હાઇવે પાસે ,જશોદાનગર ,અમદાવાદ ૩૮૨૪૪૫382445909901468514/06/1985A+યોગેશસિંહ પઢિયાર online
184હરીશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા4,અમૃતનગર,માંજલપુર 390011. 987984266608/08/1983સતવંતસિંહ પઢિયાર online
185મનુભા મેલાભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું388307992577638411/02/1963કનુભા આસોદર
186મેલસિંહ મહીજીભા પઢિયારભાવપુરા,પોસ્ટ.કુમેઠાવાઘોડિયા વડોદરાનવી નગરી 391760989800354529/08/1986B+રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર
187બીપીનસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયારવતન સીધોટ હાલ ,ભરૂચભરૂચભરૂચ105,મંગલદીપ સોસાયટી,દહેજ બાયપાસ રોડ392001+96656494096810/02/1976A+કનકસિંહ પઢિયાર ONLINE 2500/- રૂપિયા જમા 21/03/2020
188કરણસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારઆસનવડ પો.ટંકારી બંદર જંબુસરભરૂચઆસનવડ
karanpadhiyar11@gmail.com
392040958602538405/06/1981રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર online જમા 21/03/2020
189નગીનસિંહ પુનમસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ ,ખત્રી મહારાજના મંદિર પાસે 391430971427268102/06/1981રમેશસિંહ પઢિયારસાદરા
190વિજયસિંહ અમરસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ ,ખત્રી મહારાજના મંદિર પાસે 391430987949499601/06/1984રમેશસિંહ પઢિયારસાદરા
191છત્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાખત્રી મહારાજના મંદિર પાસે391430635196116301/06/1979રમેશસિંહ પઢિયારસાદરા
192વિનુભા ફૂલસિંહ પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદસરપંચ ના કુવે 388307997815055011/07/1976કનુભા પઢિયાર આસોદર
193સુરેશસિંહ ચંદુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાભેસાસુરમહારાજ ના મંદિર પાસે 391430816054395404/08/1989B+રમેશસિંહ પઢિયારસાદરા
194પ્રવિંણસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાદાજીબાવાનું પરુ,સીમ વિસ્તાર 3914509099603776
9726258513
22/09/1968B+રમેશસિંહ પઢિયારસાદરા
195રમણસિંહ જેઠાભા પઢિયારસેજકુવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440901658756201/06/1973B+રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
196દિલીપસિંહ હઠીસિંહ પઢિયાર નાના એકલબારા પાદરા વડોદરામોટા એકલબારા 391440814034155201/06/1980અજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર ,દરીયાપુરા
197રાહુલસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ પઢિયારજુના તવરા ભરૂચ ભરૂચ બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં 392011990409371009/09/1994A- નેગેટીવ પોપટસિંહ બામણગામ
198તખતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારવડસર ,વડોદરા વડોદરાવડોદરા3,અશોકભાઈ બારોટની ચાલ ,વડસર ,વડસર રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે 390010917323843710/06/1992A+જગદીશસિંહ ચોકારીપુરા,સિંધરોટ
199ચંદ્રસિંહ તખતસિંહ પઢિયારસંભોઈ હાલ નંદેસરી વડોદરાવડોદરાB/9,નીલકંઠ સોસાયટી
chandrasinhpadhiyar@gmail.com
391340W - 7600458644
mo.8849774817
01/02/1980O+ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર 501/- આજીવન સભ્ય ફી + 4500/- દાન પેટે online જમા 18/04/2020
200રમેશસિંહ શનાજી પઢિયાર ચમારા આંકલાવઆણંદ અંબાકુઈ વિસ્તાર 388520955818284430/04/1982શંભુસિંહ પઢિયાર
201પંકજસિંહ ચતુરસિંહ ઉર્ફે ઘનશ્યામસિંહ પઢિયાર ખડોલ ( હ )આંકલાવ આણંદ મકવાણાપુરા 388350989830592225/08/1998O+ઘનશ્યામસિંહ પઢિયાર ખડોલ ( હ ) ONLINE
202પુનમસિંહ છગનસિંહ પઢિયારઅંબાલી આંકલાવ આણંદ મંદિરવાળું ફળિયું 388510982407561031/05/1984આજીવન સભ્ય ફી
203અર્જુનસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ નહેર વિસ્તાર 388307972673101501/05/1982કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા ના હસ્તે
204અશોકસિંહ બાલુસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદહાથી દેવજી નો ટેકરો 388520898004791131/05/1979પોપટસિંહ પઢિયારના હસ્તે આજીવન સભ્ય ફી ભરેલ છે .
205પઢિયાર મનોજસિંહ ભીખુસિંહપાદરાપાદરાવડોદરા391440972776639917/02/1973AB+પુનમસિંહપઢિયારના હસ્તે આજીવન સભ્ય ફી ભરેલ છે .
206સંજયસિંહ ચંદુસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદ388520635317664001/06/1974પોપટસિંહ પઢિયારના હસ્તે આજીવન સભ્ય ફી ભરેલ છે .
207કિશોરસિંહ નાગજીભા પઢીયારપીંડાપાપાદરાવડોદરાનિશાળ વાળું ફળિયું 391430.963812642106/03/1987રમેશસિંહ પઢિયારના હસ્તે આજીવન સભ્ય ફી ભરેલ છે .
208 જગદીશસિંહ ખુમાનસિહ પઢિયાર
રામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદરામપુરા388510997914036316/06/1976રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
209કનુસિંહ ચંદુભા પઢિયાર
રામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદમહા શક્તિ ગૃહ ઉદ્યોગ388510787438743207/02/1968રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
210રમેશસિંહ જેણાભા.પઢિયાર
રામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદમોરી કુવાની સામે 388510987933185501/03/1977રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
211રમેશસિંહ માનસીંગ પઢિયાર
રામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદઅજારી વિસ્તાર388510756728061707/03/1973A+રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
212દિલીપસિંહ ભગવાન સિંહ પઢિયાર
રામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદરામપુરા388510972657890711/08/1981રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
213રમેશસિંહ ભાઈલાલભા પઢિયાર રામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદરામપુરા388510997499371810/11/1984રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
214રાજેશસિંહ સાંમતસિંહ પઢિયાર
રામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદરામપુરા388510735927661401/01/1975A+રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
215શૈલેષ સિંહ ચીમનભા પઢિયાર
રામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદરામપુરા388510972631682521/09/1983રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
216મેહુલસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર નવાપુરા આંકલાવ આણંદ મુંજપુરા ફળિયું 38852081286 2155517/07/1990B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
217રમેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર અંબાવ હાલ અંકલેશ્વર અંકલેશ્વર ભરુચ નીલકંઠ નગર,અંદાળા 39301085300 0238501/06/1969કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
218મહેન્દ્રસિંહ તખતસિંહ પઢિયારએકલબારા હાલ સિંધરોટવડોદરાવડોદરાકૃષ્ણપુરા391330787412406602/07/1984B+જગદીશસિંહ પઢિયાર સિંધરોટ
219ભીખાજી છોટાજી પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદચમારા ધક્કા પાસે388520997474949205/06/1953રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
220પ્રદ્યુમનસિંહ દિલીપસિંહ પઢિયારરામપુરા (આસરમા )આંકલાવઆણંદછોટીયા તળાવ 388510971497382212/05/1995A+રાજેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવ
221કલ્પેશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરામશીન વગો ,ખેતરમાં 391445987964548411/11/1995A+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
222સુજલસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારઆસોદર હાલ અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ37 શ્ર્વેતાંજલિ સોસાયટી વિભાગ-1 સચિન ટાવરની સામે સેટેલાઇટ અમદાવાદ-380015 380015 968732996428/08/1974B- NEGATIVEકનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
223કમલેશસિંહ મફતસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું 388307740555027203/07/1994B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
224ચીરાગસિંહ લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયારશ્રી પોર ટીંબીવાઘોડિયાવડોદરાશ્રી પોર ટીમ્બી પાછળ નું ફળિયું 390019878069370724/07/1995પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
225અદેસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદપરા વિસ્તાર 388307762199925801/01/1974કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
226કમલેશસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયારશ્રી પોર ટીંબી પોસ્ટ અણખોલવાઘોડિયાવડોદરાશ્રી પોર ટીમ્બી પાછળ નું ફળિયું 391760987962823120/07/1974પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
227આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચમારાઆંકલાવઆણંદમોટું ફળિયું 388520992511949731/05/1985ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
228રોહિતસિંહ રતિલાલસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરા વડોદારાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440756742074010/12/1991રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
229જયેશસિંહ અંબુસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરા વડોદારાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440878064820830/08/1993રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
230તખતસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર ચોકારી હાલ કોયલી વડોદરાવડોદરાC/150 ,અવધ વિહાર સોસાયટી ,કોયલી સિંધરોટ રોડ 391330962450150708/10/1989ચંદ્રસિંહ પઢિયાર નંદેસરી
231ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયાર વડોદરાવડોદરાવડોદરાજે/૨૦૩,અક્ષર રેસીડેન્સી,જુના પાદરા રોડ અક્ષર ચોક નજીક ,વડોદરા 390020989817908201/08/1978કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
232યોગેશસિંહ ઉદેસીંગ પઢિયારછાણીવડોદરાવડોદરા2-24-1 નાની કાછીયાવાડ,છાણી,વડોદરા391740840195521714/09/૧૯૯૧ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
233પ્રદિપસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર મુજપુર,દરીયાપુરાપાદરાવડોદરાસહકારી દૂધ ડેરી પાછળ 391440728580985612/08/1998B+બળવંતસિંહ પઢિયાર દરીયાપુરા
234અર્પિતસિંહ લાલજી પઢિયાર નાની શેરડીબોરસદઆણંદનવુ ફળિયું388520 97248 8917227/10/1996કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
235હરીશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરા વડોદરા4,અમૃતનગર ,અલવા નાકા ,માંજલપુર390011987984266608/08/1983સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
236રણછોડસિંહ મહીજીભા પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ1/44,મહાકાળીમાતા વાળું ફળિયું 388307757581366909/08/1954રમેશસિંહ પઢિયારના હસ્તે આજીવન સભ્ય ફી ભરેલ છે .
237રાજપૂત પઢિયાર દશરથ સિંહ સોમસિંહ શાહપુર,ચોકારી પાદરા વડોદરા શાહપુર ,નરસિંહપુરા વાળું ફળિયું ,ચોરા વિસ્તાર 391450972546221503/07/1985B+રમેશસિંહ પઢિયારના હસ્તે આજીવન સભ્ય ફી ભરેલ છે .
238અરવિંદસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર ભેટાસી (વાંટા)આંકલાવઆણંદભેટાસી (વાંટા)3883079714535832
9265070071
11/08/1984કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
239લાલજીભા રાવજીભા પઢિયાર જહાજ પો .બામણવાખંભાતઆણંદઉમિયા માતાજીના મંદિર પાછળ388580932798759920/09/1983પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
240અશોકસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદરબારી વાળું ફળિયું38852096010 8631813/08/1987પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
241વિશાલસિંહ રાજેશસિંહ પઢિયાર આસોદર આંકલાવ આણંદઊંડું ફળિયું 388307815384683413/08/2001કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
242શ્રી દશરથસિંહ ગોકળસિંહ પઢિયારગંભીરા આંકલાવ આણંદ હેઠાના વિસ્તાર મેલડીમાતા વાળું ફળિયું 388520769837435909/09/1997B+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
243મહેન્દ્રસિંહ શનાજી પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદ ન્યૂ ગંભીરા 2388520815590811526/12/1982AB+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
244મફતસિંહ મુળજીભા પઢિયાર બોરસદ બોરસદ આણંદ દિક્ષિત ફળિયું ,બ્રામણવાળા ,388540910682685121/04/1961AB+સુજલસિંહ પઢિયાર આસોદર
245ઉષાબા હિતેશસિંહ પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ,ગોરવા વડોદરા વડોદરા D/20, રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટસ ,રામી સ્કુલ ,સુભાનપુરા 390023999800840617/08/1983કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
246હિતેશસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ,ગોરવા વડોદરાવડોદરા D/20, રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટસ ,રામી સ્કુલ ,સુભાનપુરા 390023999800840625/03/1979પોતે
247સંજયસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદારાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440 63515615871/9/1982પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
250કૌશીકસિંહ દિનેશસિંહ પઢિયાર વણછરા હાલ સુરત સુરત સુરત ૩૦૨/શિવમ એપાર્ટમેન્ટ,આકાર સ્પોર્ટ કલબ નજીક ,સુરત શહેર ,વરાછા રોડ.સુરત 395006909981898325/08/1989ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
251રાજેશસિંહ રૂપસિંહ પઢિયાર સુલતાનપુર પો-કેલનપુરવડોદરાવડોદરાસુલતાનપુર પો-કેલનપુર390004971285572211/04/1975પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
252ધનરાજસિંહ રાજેશસિંહ પઢિયાર સુલતાનપુર પો-કેનલપુરવડોદરાવડોદરાસુલતાનપુર પો-કેલનપુર390004908150150828/08/2001પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
253રાજેશસિંહ બાબુભા પઢિયારઆણંદઆણંદઆણંદ12/3/141,મોર્યા ની કુઈ ,વિદ્યા ડેરી ની સામે ,આણંદ388001982483877528/08/1975કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
254મહેશસિંહ મગનસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440972570009811/08/1977રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
255રાજેન્દ્રસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440982452037101/01/1965રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
256રાજુભા રાઈસંગભા પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440999259845110/11/1982રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
257પ્રીતેશસિંહ રાયસંગભા પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 39144081405552661/11/1944રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
258કેતનસિંહ સુરેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા પંચાલ ફળિયું39144096647791912/10/1944રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
259દશરથસિંહ નગીનસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440902988932228/3/1998B+રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
260વિજયસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440635196481221/11/1984રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
261કાર્તિકસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 39144099740152923/7/1985રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
262જયેશસિંહ મનુસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440999875259310/7/1985રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
263ધર્મેશસિંહ મનુસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440635114567410/5/1999રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
264કેતનસિંહ મનુસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 39144063520806723/3/1943રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
265પ્રીતેશસિંહ પ્રવીણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 39144063525770642/8/1994રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
266અજયસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારભંડોલ ખુર્દપોસ્ટ ચીપડ વાઘોડિયાવડોદરાભંડોલ ખુર્દપોસ્ટ ચીપડ 391760814176896601/09/1991રાજેન્દ્રસિંહ ભાડોલ
267રવુભા મેરૂભા પઢીયારગંભીરપુરા (મૂળ: - એકલબારા નાનો ભાગ) હાલ મકરપુરા વાઘોડિયાવડોદરાગંભીરપુરા391760972566773627/06/1976O+સતવંતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
268પઢિયારધીરજ સિંહ સોમસિંહદાજીપુરા પો જાસપુરપાદરાવડોદરારોડ પરનું ફળિયું 391440769862176015/06/1996દીપકસિંહ પઢિયાર -ગંભીરા
269અજીતસિંહ પ્રભાતસિંહ પઢિયારનડિયાદનડિયાદ ખેડા પૂર્ણિમા પાર્ક ,પવન ચક્કી રોડ 387002992490159618/09/1973પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
270ગણપતસિંહ ઉર્ફે ગનીસિંહ મફતસિંહ પઢિયાર બોદાલ હાલ અંબાલી બોરસદ આણંદઇન્દિરા કોલોની 388540735914940918/09/1994B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
271અમિતસિંહ જાલમ સિંહ પઢિયાર ડબકા હાલ મુંજમહુડા,વડોદરા વડોદરા વડોદરા 27/B/5 સહજાનંદ કુટીર,
મુંજમહુડા, વડોદરા 390020.
390020.99245 3583501-06-1989AB +રાજેશસિંહ પટ્ટી પઢિયાર આસોદર
272ગણપતસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅલારસાબોરસદ આણંદઠે - ટાવર પાછળ પઢિયાર વગો 388543971263863019/09/1975AB+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
273સુજલસિંહ હિતેશસિંહ પઢિયાર લક્ષ્મીપુરા ,ગોરવા વડોદરા વડોદરા D/20, રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટસ ,રામી સ્કુલ ,સુભાનપુરા 390023816001967207/09/2006પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
274રઘુવીરસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર ,લોલપુરા,કહાનવાડી આંકલાવઆણંદઅથેવાર વિસ્તાર ,લોલપુરા,કહાનવાડી 38830775749 0547307/09/1997નરેન્દ્રસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
275વિષ્ણુસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440735901956816/11/1997રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
276નિકુંજસિંહ લાલજીભા પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરા અંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440926543827926/11/2000રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
277સંજયસિંહ ચંદુભા પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440706903421921/08/1984રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
278સંજયસિંહ રતીલાલસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440962484162106/12/1998રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુંવા
279દિલીપસિંહ શાંતિલાલસિંહ પઢિયારકલાલી ગામ,અટલાદરાવડોદરાવડોદરા189,ગણેશ ફળિયું 390012990472723324/03/1974AB+ગોપાલસિંહપઢિયાર બાકરોલ
280કિરણસિંહ સોમાજી પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદઅંબાકુઈ વિસ્તાર388520990916562130/05/1980O+પોપટસિંહપઢિયાર,બામણગામ
281મહેન્દ્રસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440973793890124/04/1991A+રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
282મહેશસિંહ જશુભા પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440932778035530/06/1974O+રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
283રોહિતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440972506592531/12/1975રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
284હર્ષદસિંહ મફતસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440955877414629/01/1985રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
285ભરતસિંહ ઘનશ્યામસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 391440966244830118/07/1991રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
286પઢિયાર પ્રતાપસિંહ રામસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445982433348530/08/1967રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
287પઢિયાર સંજયસિંહ પ્રતાપસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445814063175001/06/1989રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
288પઢિયાર અરવિંદસિંહ રણછોડસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 3914459998046962
01/10/1966રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
289પઢિયાર જયેશસિંહ ભીખુભાઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 3914459723600835
16/09/1994રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
290પઢિયાર સુરેશસિંહ રાવજીભા,આમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445951250368926/01/1979રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
291પઢિયાર પ્રવિણસિંહ ભગુભાઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445635166035029/08/1979રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
292પઢિયાર રાજેન્દ્રસિંહ જશવંતસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 3914459924364731
01/06/1996રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
293પઢિયાર ગણપતસિંહ નાગજીભાઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445931686272101/06/1971રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
294પઢિયાર મિતેશસિંહ હશમુખસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445982474183922/06/1996રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
295પઢિયાર રમણસિંહ ભગુભા આમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445709652473201/06/1972રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
296પઢિયાર જગદીશસિંહ શાંતિલાલસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445635301685926/06/1978રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
297પઢિયાર રાયસીંગસિંહ રામસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 3914456353267672
20/04/1964રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
298પઢિયાર રમેશસિંહ જશવંતસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 3914459016244395
01/06/1980રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
299પઢિયાર ઉપેન્દ્રસિંહ નાગજીભાઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 3914457698027215
01/06/1975રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
300પઢિયાર રશિકસિંહ રામસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445635314347704/08/1970રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
301પઢિયાર હશમુખસિંહ રાવજીભાઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 3914459624945205
03/06/1976રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
302પઢિયાર હશમુખસિંહ અંબાલાલસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 3914456353608837
05/06/1972રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
303પઢિયાર ભગાજી મથુરસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 391445635166035027/08/1976રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
304પઢિયાર જગદીશસિંહ મથુરસિંહઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે ,પીપળા વાળું ફળિયું 3914459601335348
01/06/1959રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
305પઢિયાર ભીમસિંહ પ્રભાતસિંહસેજાકુવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા વાળું ફળિયું 3914408155875749, 6357277393રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
306પઢિયાર રવિસિંહ બળવંતસિંહબોરસદબોરસદઆણંદ314,નારાયણ નગર,પામોલ રોડ ,બોરસદ 388540953776196502/03/1987પોપટસિંહ પઢિયાર ,બામણગામ
307મગનસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારવડું પાદરાવડોદરા૮-૧૦૪,વડું ની સીમ ,ટીંબીપુરા રોડ391440987993666301/06/1973ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
308જીનેન્દ્રસિંહ મગનસિંહપઢિયારવડું પાદરાવડોદરા૮-૧૦૪,વડું ની સીમ ,ટીંબીપુરા રોડ391440958624896801/09/1994ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
309જયેન્દ્રસિંહ મગનસિંહ પઢિયાર વડું પાદરાવડોદરા૮-૧૦૪,વડું ની સીમ ,ટીંબીપુરા રોડ391440989818232001/03/1997ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
310નગીનસિંહ ખોડસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદતુળજા ભવાની પ્લોટ 388520992488128413/10/1976B+પોપટસિંહ પઢિયાર
311અલ્પેશસિંહ રાયસિંહ પઢિયારઆમળાપાદરાવડોદરારામદેવપીર વાળું ફળિયું ,પીપળા પાછળ 391445972395293725/01/1997રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
312ચિરાગસિંહ પ્રવીણસિંહ પઢિયારરઢિયાપુરા પો- નંદેસરીવડોદરા વડોદરારઢિયાપુરા3913408347452877
8320806326
03/02/1995B+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
313પઢિયાર દિનેશ સિંહ ગણપતસિહ
જાસપુરપાદરાવડોદરાઠે. મુજ પરા ફળિયુ
9974 11572516/09/1984
પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
314ઇશ્ર્વરસિંહ ઘનજીભા પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદહાથી દેવજીનો ટેકરો388520997928113417/10/1981SHAMBHUSINH F PADHIYAR BAMANGAM
315ઉર્વેશસિંહ શનાજી પઢિયાર
અટલાદરાવડોદરા વડોદરા કુમાર ફળિયું,તલાટી ઓફીસ સામે390012 7383560067 5/11/1990AB+ગોપાલસિંહ પઢિયાર વડોદરા
316પ્રકાશસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદરબારી ના કુવા પાછળ3883078733993668/6356364229
7069809303
21/11/1981સુજલસિંહ પઢિયાર અમદાવાદ
317મહેશસિંહ સોમસિંહ પઢિયાર સેજાકુવાપાદરાવડોદરાલીમડા વાળું ફળિયું 391440989895922026/09/1976O+રમણસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
318દિનેશસિંહ છોટાજી પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદરોડ પર 388307997801725226/09/1969A+કાંતિસિંહ પઢિયાર,કહાનવાડી
319ગણપતસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર પીલુદરાજંબુસરભરૂચ જોર તલાવડી 3918109328879231, 991324873226/09/1980A+ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
320નીતીનસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર વનછરા હાલ વડોદરાવડોદરા વડોદરા D-402,રાજરત્ન પ્લેટીના opp જય અંબે વિદ્યાલય વૈકુંઠ ચાર રસ્તા નજીક ,વાઘોડિયા રોડ 390019846046059914/10/1980B+લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયાર વાઘોડિયા
321હર્ષ મફતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદદિક્ષિત ફળિયું,ભ્રામણવાડો388540722902349820/04/2002B+સુજલસિંહ પઢિયાર અમદાવાદ
322રણજીતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર વિર્જય હાલ ઘાઘરેટિયા ,વડોદરા વડોદરા વડોદરા સોમાંતાલવ ,ડભોઇ રોડ ઘાઘરેટિયા ,વડોદરા 390004834795570510/08/1997AB- negetiveલીલેન્દ્રસિંહ પઢિયાર વાઘોડિયા
323સીતાબા ગણપતસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરા વડોદરા ૩૭,અંબિકાધામ સોસાયટી,વસંતવિહારનીબાજુમાં,વડસર જી આઈ ડી સી રોડ,એમ આઈ એસ્ટેટ,વડોદરા390010992406335521/૦5/1966ગણપતસિંહ પઢિયાર માંજલપુર
324અરવિંદસિંહ છત્રસિંહ પઢિયારતરસાલી ગામ વડોદરાવડોદરાકુંભારવાળું ફળિયું ONGC કોલોની,તરસાલી ગામ ,વડોદરા390009735931905204/12/1884ધર્મેન્દ્રસિંહ પઢિયાર કપુરાઈ
325રાધાબા ખુમાનસિંહ પઢિયારનરસિંહપુરા હાલ ભરુચભરુચભરુચ175,ધરમનગર સોસાયટી,ઝાડેશ્વરરોડ,ભોલાવ,{પાર્ટ],ભરૂચ392001701651701916/08/1981ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા
326હેમરાજસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારનરસિંહપુરા હાલ ભરુચભરુચભરુચ175,ધરમનગર સોસાયટી,ઝાડેશ્વરરોડ,ભોલાવ,{પાર્ટ],ભરૂચ392001701651701930/09/2013ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા
327દેવાંશીકુવરબા ખુમાનસિંહ પઢિયારનરસિંહપુરા હાલ ભરુચભરુચભરુચ175,ધરમનગર સોસાયટી,ઝાડેશ્વરરોડ,ભોલાવ,{પાર્ટ],ભરૂચ392001701651701923/11/2004ખુમાનસિંહ પઢિયાર નરસિંહપુરા
328વિશાલસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયારલોલપુરા,કહાનવાડીઆંકલાવઆણંદલોલપુરા,કુવા પાસે388307635233586430/09/1999કાંતિસિંહ પઢિયાર કહાનવાડી
329નટવરસિંહ લક્ષ્મણસિંહ પઢિયારશંભોઇકરજણવડોદરાપઢિયાર ફળિયું391240971498850805/03/1994O+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
330જાગૃતિબા પોપટસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદહાથી દેવજીનો ટેકરો388520990956265701/10/1980પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
331ક્રુષ્ણકુમારસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયારઆબેખડા હાલ ભાવનગરભાવનગરભાવનગરજી,1,સુમેરૂ કોમ્પ્લેક્ષ,ડોન ચોક364001799094005501/10/2010ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
332સંજય સિંહ અરવિંદ સિંહ પઢિયાર
સૈયદ વાસણા ગામ
વડોદરાવડોદરાઠે ઘાંચી ફળિયુ વાસણા
390021999834742113/6/1986રોહિતસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
333મેહુલસિહ સુરેશ સિંહ પઢિયાર
સેજાકૂવાપાદરાવડોદરાઠે અંબાજી મંદિર વાળુ ફળિયુ391440977313765026/5/2004રોહિતસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
334રણજીતસિંહ ભીખુભા પઢિયાર સેજાકૂવાપાદરાવડોદરાઠે અંબાજી મંદિર વાળુ ફળિયુ3914407201098133 24/10/1995B+રોહિતસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
335હિતેનસિંહ રાજેશસિહ પઢિયાર. રામપુરા (આસરમા)આંકલાવઆણંદરામપુરા388510735927661403/10/2010જગદીશસિંહ પઢીયાર આસરમા
336રંગીતસિંહ ભાનુસિંહ પઢિયારરામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદરામપુરા388510704339348309/06/1999જગદીશસિંહ પઢીયાર આસરમા
337પ્રકાશસિંહ રમેશસિંહ પઢિયારરામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદરામપુરા388510848793185518/04/2008જગદીશસિંહ પઢીયાર આસરમા
338ધર્મેન્દ્રસિંહ ગોરધનસિંહ પઢિયારરામપુરા,આસરમાઆંકલાવઆણંદરામપુરા388510966262799601/06/1991સતવંતસિંહ પઢિયાર માજલપુર
339રવિસિંહ પ્રવિણસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદસહકાર નગર સોસાયટી388510704677601028/11/1997રાજેશસિંહ પઢિયાર આંકલાવ
340મહેશસિંહ રાવજીભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતા વાળું ફળિયું388307991364635207/10/પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
341રાજુભા ભાઇલલસિંહ પઢિયારઅંબાલીઆંકલાવઆણંદબારવિલા સિમ વિસ્તાર3883077984806499
9586568528
10/101986કાંતિસિંહ પઢિયાર કહાનવાડી
342ગણપતસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદનંદનવન રોડ,દિનશાનગર 388307992595633810/12/1983નરેન્દ્રસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
343અમીરસિંહ કાંતિસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદમોટી ભાગોળ388520722900387305/08/1995શંભુસિંહ પઢિયાર બામણગામ
344મહેશસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA/405,સહજાનંદ ફ્લેટ,અટલાદરા01/07/1980937493505101/07/1980રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
345વિજયસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિરની સામે391445704381158401/05/1991અરવિંદસિંહ આર પઢિયાર આમળા
346જયેશસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારઆમળાપાદરાવડોદરાભાથીજી મંદિરની સામે391445960155378703/10/1993અરવિંદસિંહ આર પઢિયાર આમળા
347મિત્તલકુંવરબા અરવિંદસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદતુળજાભવાની પ્લોટ388520989814080727/01/1997A+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
348મનીષસિંહ પરષોત્તમસિંહ પઢિયારપાદરાવડોદરાવડોદરા391440989838682006/12/1982રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
349હરીશસિંહ પુનમસિંહ પઢિયારકોયલીવડોદરાવડોદરાઓળ વાળું ફળિયું391330875879470320/09/1987અરવિંદસિંહ આર પઢિયાર આમળા
350ઠાકોરસિંહ પુનમસિંહ પઢિયારકોયલીવડોદરાવડોદરાઓળ વાળું ફળિયું391330999811425023/10/1984અરવિંદસિંહ આર પઢિયાર આમળા
351ગોવિંદસિંહ બુધાજી પઢિયારકોયલીવડોદરાવડોદરા391330968794351502/07/1981અરવિંદસિંહ આર પઢિયાર આમળા
352નગીનસિંહ શનાજી પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવ આણંદબોરસદી સીમ388307971225245622/10/1986કનકસિંહ પઢિયાર,મુજકુવા
353સંદીપસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયારખડોલ(હ)આંકલાવઆણંદમકવાણાપુરા388350728582187822/10/1999ઘનશ્યામસિંહ પઢિયાર ખડોલ (હળદરી)
354ગૌરવસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર
ગંભીરાઆંકલાવઆણંદગંભીરા ટેકરા વિસ્તાર388520709671606026/05/1995AB+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
355કૈલાશબા કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતા વાળું ફળિયું 388307884966887116/11/1981A+કનકસિંહ પઢિયાર
356નયનાબા યોગેશસિંહ પઢિયારખલીપુરપાદરાવડોદરા38,પાછલું ફળિયું391240982413681225/07/1988યોગેશસિંહ પઢિયાર ખલીપુર
357પંકજસિંહ પરષોત્તમસિંહ પઢિયારસેજકુવાપાદરાવડોદરાઠે અંબાજી મંદિર વાળુ ફળિયુ3914408849940268
9687387559
28/11/1985રોહિતસિંહ પઢિયાર
સેજાકુવા
358વિજયસિંહ બચુભા પઢિયારખંભાત ખંભાતઆણંદ 1621 ,રબારી વાડ ,શકરપુરા3886208780066239
9904532463
23/11/1980ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
359જશવંતસિંહ છત્રસિંહ પઢિયારતરસાલીવડોદરા વડોદરાકુંભારવાળું ફળિયું ,તરસાલી. ઓએનજીસી કોલ390009840185131806/12/1986ધર્મેન્દ્રસિંહ પઢિયાર કપુરાઈ
360નરપતસિંહ પ્રભાતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાવચલાપરા391440982484971102/12/1994ધીરજસિંહ પઢિયાર દાજીપુરા ,પાદરા.
361રીનાબા સુજલસિંહ પઢિયારઆસોદર હાલ અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ37 શ્ર્વેતાંજલિ સોસાયટી વિભાગ-1 સચિન ટાવરની સામે સેટેલાઇટ અમદાવાદ-380015 380015968732996410/12/1974સુજલસિંહ પઢિયાર અમદાવાદ
362રણજીતસિંહ કનકસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું38830775677 5382112/12/2001કનકસિંહ પઢિયાર
363મહેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢીયારધાંગધ્રાધાંગધ્રાસુરેન્દ્રનગરબાવળીરોડ,સતી મંદિર દેરી પાસે ,નરસિંહમંદિર પાસે 363310982502127316/12/1988ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
364નગીનસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારસિંધરોટવડોદરાવડોદરાચોકારીપુરા391330962410905319/05/1983પ્રવીણસિંહ સી પઢીયાર
365સુરેશસિંહ મફતસિંહ પઢિયારસેજાકુવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી મંદિર પાસે391440787404798821/12/1977રોહિતસિંહ પઢિયાર
સેજાકુવા
366રાજુભા છોટુભાપઢિયારસેજાકુવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી મંદિર પાસે391440635220497714/06/1981રોહિતસિંહ પઢિયાર
સેજાકુવા
367કિરણબા કૃષ્ણકાંતસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચ43,મહાદેવ નગર 392150968769872922/12/કૃષ્ણકાંતસિંહ પઢિયાર જંબુસર
368ભરતસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારકોયલી વડોદરાવડોદરા220,અવધ વિહાર સોસાયટી ,ગોકુલધામ ,સિગ્નેચર નજીક ,કોયલી -સિંધરોટરોડ .કોયલી391330991386728811/04/1994કનકસિંહ પઢિયાર
369નટવરસિહ ઉદેસિહ પઢિયાર સિધરોટવડોદરાવડોદરાબ્રાહ્મણ વાળું ફળિયું391330W - 8320043202 CHIRAG
9624107813 NATVARSINH
01/06/1974મહેન્દ્રસિંહ પઢીયાર સિંધરોટ
370અર્જુનસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારબાકરોલઆણંદઆણંદ18/B,ગાંધીગ્રામ સોસાયટી બળીયાદેવ મંદિર નજીક ,બાકરોલ -આણંદ રોડ ,બાકરોલ.388315990997074727/12/1984કૃષ્ણકાંતસિંહ પઢીયાર જંબુસર
371કાનજીભા રામભા પઢિયારસિધરોટવડોદરાવડોદરાચોકારીપુરા391330973753812405/06/1986અરવિંદસિંહ પઢિયાર ,આમળા
372રણજીતસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારનરસિંહપુરાપાદરાવડોદરાગ્રામ પંચાયત સામે 3914409586354067
7574932368
30/05/1979પુનમસિંહ પઢિયાર - નરસિંહપુરા
373રોહિતસિંહ માનસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાલાલજી મહારાજ ફળિયું391430823822257527/09/1984કનકસિંહ પઢિયાર
374સોમસિંહ કાન્તીસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદપરા વિસ્તાર388307635393209927/12/1984કનકસિંહ પઢિયાર
375જીતેન્દ્રસિંહ પ્રવિણસિંહ પઢિયારસેજાકુંવાપાદરાવડોદરાઅંબાજી માતા ફળિયું 391440815596634026/01/1990રોહિતસિંહ પઢિયાર સેજાકુવા
376લાલજીભા ગોકળસિંહપઢિયારઆમળાપાદરાવડોદરાપરમાર ફળિયું 391445966234841201/02/1971અરવિંદસિંહ પઢિયાર આમળા
377રાજેશસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારસિંધરોટવડોદરાવડોદરાચોકારીપુરા391330756799892601/01/1993અરવિંદસિંહ પઢિયાર આમળા
378રમેશસિંહ ગબાજી પઢિયારસિંધરોટવડોદરાવડોદરાચોકારીપુરા391330973742522310/06/1990અરવિંદસિંહ પઢિયાર આમળા
379વિજયસિંહ ચંદુસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીંબી વાઘોડિયાવડોદરાપટેલ ફળિયું 391760799071852710/01/1987લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયાર શ્રીપોર ટીંબી ,વાઘોડિયા
380વિનોદસિંહ કનુભા પઢિયારઆસોદર આંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું388307કનુભા પઢિયાર આસોદર
381અજયસિંહ લાલજી પઢિયારઆમળાપાદરાવડોદરાપરમાર ફળિયું391445760011617916/01/2000અરવિંદસિંહ પઢિયાર આમળા
382રાજેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારમાંજલપુર,વડોદરાવડોદરાવડોદરા ૧,ખત્રીધામ,સુરભી પાર્ક સામે 390011909955165420/01/1986પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
383જીતેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાપ્રાથમિક શાળા પાસે 391430
957474306613/06/1991રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
384ઉમેશસિંહ અંબુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયા વાળું ફળિયું 391430
635453365201/06/1981જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
385દિલીપસિંહ અંબુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયા વાળું ફળિયું 391430
875830466501/06/1994જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
386અશ્વિનસિંહ ચંદુભા પઢિયારદરાપુરા પાદરાવડોદરાઊંડું ફળિયું 391440968767308601/04/1985રાજેશસિંહ પઢિયાર આંકલાવ
387સુનિલસિંહ દલસુખસિંહ પઢીયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાઘડીયાળી પોળ, જાનીશેરી, વડોદરા390001 999866012109/07/1966O(-ve) ધર્મેન્દ્રસિંહ પઢીયાર કપુરાઈ
388જગદીશસિંહ રામસિંહ પઢીયારસાદરાપાદરાવડોદરાખત્રી મહારાજ ના મંદિર પાસે ,ઉગમણો ભાગ 391430
990478762823/09/1981રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
389નરેન્દ્રસિંહ સોમાજી પઢિયારદાજીપુરા પો .જાસપુર પાદરાવડોદરારોડ પરનું ફળિયું 391440926583417626/01/1993ધીરજસિંહ પઢીયાર દાજીપુરા
390જયપાલસિંહ દિલીપસિંહ પઢિયારનંદેસરીવડોદરાવડોદરા17,રામ નગર સોસાયટી 391340769811888021/10/1985કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
391દિનેશસિંહ અશોકસિંહ પઢીયાર સેજાકુવા પાદરા વડોદરા નવી કોલોની 3914409737606869
9714187409
17/06/1988રોહિતસિંહ પઢીયાર સેજાકુવા
392રણવીરસિંહ ભીમસિંહ પઢિયારકોઠવાડાપાદરા વડોદરા મંદિરવાળું ફળિયું 391445997838303015/03/1990ધીરજસિંહ પઢીયાર દાજીપુરા
393બીપીનસિંહ રમણસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદશ્રીજી પોળ
bipinkumar567@gmail.com
388520991049133431/08/1980AB-નટુસિંહ પઢિયાર - બામણગામ
394કંચનસિંહ શાંતિલાલસિંહ પઢિયારસુલતાનપુર ,પોસ્ટ - કલ્યાણપુર વડોદરાવડોદરાસુલતાનપુર390004955862186403/04/1986A+ધર્મેન્દ્રસિંહ પઢિયાર - કપુરાઈ
395મેલસિંહ પુનમસિંહ પઢિયાર આમળાપાદરા વડોદરા પરમાર ફળિયું 391445635504360701/01/1985અરવિંદસિંહ પઢિયાર આમળા
396દોલતસિંહ લક્ષ્મણસિંહ પઢિયાર સાદરા પાદરા વડોદરા સાદરા પ્રાથમિક શાળાની પાછળ 391430926500102929/04/1984જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
397મહિપાલસિંહ નરેન્દ્રસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ નંદનવન રોડ ,મુજકુવા 388307982562767015/02/નરેન્દ્રસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
398તખતસિંહ અદેસિંહ પઢિયાર આબેખડા પાટિયા ,ખડોધી ખંભાત આણંદ હરીપુરા -1 ,આબેખડા પાટિયા ,ખડોધી 388610910638087001/01/1984ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
399વિજયસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર આબેખડાઆબેખડા પ્રાથમિક શાળા ,ધુવારણ 388610992563502801/01/1982ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
400છત્રસિંહ પુજાજી પઢિયાર કારેલી હાલ કરોળિયા વડોદરા વડોદરા B/૭૯,દીપજ્યોતી ટેનામેન્ટ ,મસાણીમાતાજી મંદિર નજીક ,બાજવા રોડ .કરોળિયા 391310972501370515/03/1964B+કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
401સંજયસિંહ દિનેશસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ પરા વિસ્તાર 388307635393746414/01/1995કનકસિંહ પઢિયાર મુજકુવા
402યુવરાજસિંહ ખુમાનસિંહ પઢીયાર લોલપુરા ,કહાનવાડી આંકલાવ આણંદ અથેવાર વિસ્તાર ,લોલપુરા 388307982418834916/02/2000કાંતીસિંહ પઢીયાર ,કહાનવાડી
403નરેશસિંહ મગનસિંહ પઢિયાર બામણગામ
આંકલાવઆણંદહાથી દેવજી નો ટેકરો38852091 93134 4134817/10/1985જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
404કમલેશસિંહ ઈશ્વરસિંહ પઢિયારકોટણાપાદરા વડોદરાબસ સ્ટેન્ડ પાસે 3912409664820295 / 971230524018/12/1986જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
405રણજીતસિંહ કાનજીભા પઢિયારકોટણાપાદરા વડોદરાઉભું ફળિયું 391240635173098401/06/1975જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
406પ્રહલાદસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયારકોટણાપાદરા વડોદરાઉભું ફળિયું 391240992563452101/06/1976જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
407રાજેન્દ્રસિંહ જેસંગભા પઢિયારકોટણાપાદરા વડોદરાનવીનગરી રોડ391240957454088626/03/1988જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
408ચિરાગસિંહ દિનેશસિંહ પઢિયારકોટણાપાદરા વડોદરાબસ સ્ટેન્ડ ફળિયું3912407567213014
6354226793
30/01/1996જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
409રણજીતસિંહ રાઈસિંહ પઢિયારકોટણાપાદરા વડોદરાબસ સ્ટેન્ડ ફળિયું391240932745697101/06/1978જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
410સુનીલસિંહ કિશોરસિંહ પઢિયાર
કોટણાપાદરાવડોદરાબસ સ્ટેન્ડ ફળિયું391240962451421112/05/1996જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
411રાકેશસિંહ ભીખુભા પઢિયારકોટણાપાદરાવડોદરાબસ સ્ટેન્ડ ફળિયું391240951066604901/10/1988જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
412મિતુલસિંહ નાગેન્દ્રસિંહ પઢિયાર કોટણાપાદરાવડોદરાઉભું ફળિયું 391240 9265305594
9537752215
03/07/1995જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
413વિનોદસિંહ રમણસિંહ પઢિયારકોટણાપાદરાવડોદરાબસ સ્ટેન્ડ ફળિયું3912409537449421 04/10/1989જીતેન્દ્રસિંહ પઢિયાર સાદરા
રમેશસિંહ પઢીયાર સાદરા
414પ્રવિણસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારસિંધરોટવડોદરાવડોદરાપોલીસ ચોકી બાજુમાં391330834728269216/12/1992અરવિંદસિંહ પઢિયાર આમળા
415ખુમાનસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારસીસોદીયાપુરાસાવલીવડોદરા832045674201/06/1968રાજેન્દ્રસિંહ આર પઢિયાર ભાડોલ ખુર્દ
416સુરેશસિંહ વિઠલસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરા960100887823/04/1976રાજેન્દ્રસિંહ આર પઢિયાર ભાડોલ ખુર્દ
417પંકજસિંહ પોપટસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવ આણંદ હાથી દેવજીનો ટેકરો388520635352449919/03/2003O+પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
418દીપીકાબા મગનસિંહ પઢિયારટીંબીપુરા,વડુંપાદરાવડોદરાટીંબીપુરા,વડું39144002/02/1992પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
419દિનેશસિંહ અંબાલાલસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવ આણંદ રબારી વાળું ફળિયું 3885209904753239
9265388813
09/09/1987પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ
420હિતેશસિંહ કનુસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાબાજવાડા હાટડી શેરી 973735474403/09/1983અરવિંદસિંહ પઢિયાર આમળા
421યશસિંહ વિવેકસિંહ પઢિયાર શ્રી પોર ટીબી પોસ્ટ અણખોલવાઘોડિયા વડોદરા પટેલ ફળિયું 39001921/05/2008રાજેન્દ્રસિંહ આર પઢિયાર ભાડોલ ખુર્દ
422મહેશસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયાર કહાનવાડી આંકલાવ આણંદપ્રજાપતિ વાસ 388307820020758621/05/1985ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
423મહેશસિંહ શનાજી પઢિયાર બીલ વડોદરાવડોદરા૪૧નેમીનાથ સોસાયટી ,ભાયલી સ્ટેશન રોડ ,બીલ 391410971415387625/05/1982ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
424કનુસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયાર વડોદરા વડોદરા વડોદરા E - 58,નંદનવન સોસાયટી કલા દર્શન ચોકડી પાસે વાઘોડિયા રોડ વડોદરા આજવા રોડ 390019992576498724/05/1966ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
425રમેશસિંહ ચંદુભા પઢિયારઆબેખળા સીમ ધુવારણ ખભાતઆણંદઆબેખળા સીમ વિસ્તાર388610786194629927/09/1979ઈશ્વરસિંહ પઢિયાર ભાવનગર
426અમિતસિંહ મફતસિંહ પઢિયારખાંધા,શહેરા ,મોભારોડ પાદરાવડોદરાનદી ફળિયું 391430635285347419/06/1994
427હરમાનસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા33-1,કોતર તલાવડી390011992417610513/10/1978દિલીપસિંહકલાલી
428જીતેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરા391430957474263008/06/1993રમેશસિંહ પઢિયાર સાદરા
429મહેન્દ્રસિંહ કનુભા પઢિયાર ઉમરાયા પાદરા વડોદરા ડભાસા રોડ 391440971498451909/09/1991ધીરજસિંહ પઢિયાર - દાજીપુરા,પાદરા
430રમેશસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી સીમ વિસ્તાર388307816060699521/11/1979ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
431શૈલેશસિંહ વિનુભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું388307635502443907/07/1995ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
432મહેશસિંહ વિનુભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું388307635502443907/02/1999ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
433સુરેશસિંહ મનુસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું388307957490213011/05/1990ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
434વિપુલસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી સીમ વિસ્તાર388307815509016420/01/1992ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
435હર્ષદસિંહ શનાજી પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી સીમ વિસ્તાર388307635248023804/09/1983ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
436સંદીપસિંહ અર્જુનસિંહ પઢિયારમુજકુવા આંકલાવ આણંદઊંડું ફળિયું388307990460151815/03/1993ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
437જશવંતસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવ આણંદબોરસદી સીમ વિસ્તાર388307635475865728/05/1990ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
438મહેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવ આણંદબોરસદી સીમ વિસ્તાર388307901664407613/09/1993ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
439વિશાલસિંહ રાકેશસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદમાદા તલાવડી,પ્રકાશ નગર 388510704386547823/05/2001ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
440રાકેશસિંહ ચંદુભા પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદમાદા તલાવડી,પ્રકાશ નગર 3885107600541093920/09/1978ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
441ધીરસિંહ શકરાભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદચામાંરીયા વિસ્તાર388307971482458001/05/1989ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
442ફતેસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદખાડીયો કુવો 388307931649788701/01/1984ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
443જયદીપસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારકહાનવાડી આંકલાવ આણંદ રાધેશ્યામપુરા ફળિયું 3883077861097136/823810227720/02/2002ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
444રણજીતસિંહ કનુભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદપરા વિસ્તાર388307958638452201/10/1981ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
445મહેન્દ્રસિંહ ચંદુભા પઢિયારઅંબાવઆંકલાવ આણંદ બેવડપુરા 388307932843951401/07/1979 ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
446કાળીદાસસિંહ મફતસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદખાડીયો કુવો વિસ્તાર 388307909985842715/11/1987ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
447ઉપેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઅનગઢવડોદરાવડોદરાઇન્દિરા આવાસ ,લક્ષ્મીનગર391330762100543625/07/1992ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
448રણજીતસિંહ આઈ પઢિયાર9313812035ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
449નરવતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારઅનગઢવડોદરાવડોદરારાઠોડ ફળિયું પંચાયત પાસે 39133076980 1163909/05/2000 ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
450અરુણસિંહ આર પઢિયારચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
451વિજયસિંહ નટુભા પઢિયારઆંકલાવ આંકલાવ આણંદ ઢેડી તલાવડી રામપુરા રોડ 388510 992579792421/05/1995ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
452દીપકસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદપરા વિસ્તાર38831095866 9580519/05/2001ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
453અશોકસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું388307992419470317/12/1986ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
454જીગ્નેશસિંહ મનુસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદરવિપુરા 38830770964 2130312/12/1996ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
455ધનરાજસિંહ કરણસિંહ પઢિયારઅનગઢવડોદરાવડોદરાદોલત મહીજીવાળું ફળિયું ,પંચાયત પાસે ,39133090167 2370805/11/1999ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
456રવિસિંહ એચ પઢિયાર ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
457ચિરાગસિંહ રમણસિંહ પઢિયારમુજકુવા આંકલાવ આણંદખાડિયા કુવા વિસ્તાર 38830793288 4753603/11/1995 ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
458નીતેશસિંહ ચંદુભા પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદનિશાળ પાછળ 388307799018355907/10/2001ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
459દીપકસિંહ આર પઢિયારચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
460અર્જુનસિંહ એસ પઢિયાર ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
461જશવંતસિંહ એસ પઢિયાર ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
462ભારતસિંહ સી પઢિયાર ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
463રણછોડસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારનવાપુરાઆંકલાવઆણંદમુજપુરા ફળિયું ,નવાપુરા388520997969463805/02/1960રાજેશસિંહ પઢિયાર આંકલાવ
464ચિરાગસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયાર વડોદરાવડોદરાવડોદરાબકરા વાડી ,પંડ્યા ચાલ,મદનઝાંપા રોડ390001972293181823/04/1982સુજલસિંહ પઢિયાર અમદાવાદ
465કલ્પેશસિંહ પુનમસિંહ પઢિયારપદમલા વડોદરાવડોદરા વાડી સોસાયટી39135098256 9931103/05/1982પોપટસિંહ પઢિયાર
466હેમલસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢીયારશંભોઈકરજણવડોદરાપટેલ ફળિયું 391240815405844615/07/1999ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શંભોઈ હાલ નંદેસરી
467મનીષાબા મહેશસિંહ પઢિયાર બીલ વડોદરા વડોદરા 41,નેમિનાથ સોસાયટી ભાયલી સ્ટેશન રોડ .બીલ 391410955869418210/08/19833પોપટસિંહ પઢિયાર બામણગામ