ક્રમ દાતાશ્રીનું નામગામદાનમાં આપેલ રકમ રૂપિયાપોલીસી નંગ
1પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયારબામણગામ514535
2કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવા308721
3શૈલેશસિંહ ચિમનભા પઢિયારઆસરામા308721
4ગોપાલસિંહ પૂજાજી પઢિયારબાકરોલ300020
5પુનમસિંહ શનાજી પઢિયારનરસિંહપૂરા7505
6નરેન્દ્રસિંહ ભાઇલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવા7505
7લીલેન્દ્રસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયારશ્રીપોર ટિંબી4413
8શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારબામણગામ1471
9
10