શ્રી ક્ષત્રિય રાજપૂત પઢીયાર (પ્રતિહાર- પરિહાર) વિકાસ ટ્રસ્ટ માં આજીવન સભ્ય બનવાથી શું ફાયદો ?

શ્રી ક્ષત્રિય રાજપૂત પઢીયાર (પ્રતિહાર- પરિહાર) વિકાસ ટ્રસ્ટ માં આજીવન સભ્ય બનવાથી શું ફાયદો ? !!! ખાસ વાંચજો!!! ⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔ શ્રી…

Continue Reading →

શિક્ષક ભવન આંકલાવ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ના ભવનના બાંધકામ માટે 25551/- રૂપિયા નો ચેક અર્પણ

શ્રીક્ષત્રિયરાજપુતપઢિયારપરિહારપ્રતિહારવિકાસટ્રસ્ટ & #શ્રીગાજણમાતાયુથબ્રિગેડ_ગુજરાતના તમામ હોદેદારશ્રીઓ તથા આજીવનસભ્યશ્રીઓ તરફથી શિક્ષક ભવન આંકલાવ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ના ભવનના બાંધકામ માટે 25551/-…

Continue Reading →

આજીવનસભ્યશ્રીસ્વવિક્રમસિંહપઢિયાર ના #ધર્મપત્ની #શોભનાબેનવિક્રમસિંહપઢિયાર #મુ_ દરિયાપુરામુજપુરતાપાદરા_જીવડોદરા ને સહાય પેટે #25551/- રૂપિયા નો ચેક અર્પણ

#શ્રીક્ષત્રિયરાજપુતપઢિયારપરિહારપ્રતિહારવિકાસટ્રસ્ટ & #શ્રીગાજણમાતાયુથબ્રિગેડગુજરાત તરફથી #આજીવનસભ્યશ્રીસ્વવિક્રમસિંહપઢિયાર ના #ધર્મપત્ની #શોભનાબેનવિક્રમસિંહપઢિયાર #મુ_ દરિયાપુરામુજપુરતાપાદરા_જીવડોદરા ને સહાય પેટે #25551/- રૂપિયા નો ચેક અર્પણ કરવામાં આવ્યો.

Continue Reading →

PM CARES & CM RILIF FUND DONETION

#શ્રી_ક્ષત્રિય_રાજપુત_પઢિયાર_પરિહાર_પ્રતિહાર_વિકાસ_ટ્રસ્ટ & #શ્રી_ગાજણમાતા_યુથ_બ્રિગેડ_ગુજરાત તરફથી COVID -19 મહામારી માં #મુખ્યમંત્રી_રાહત_ફંડ માં 8650/- રૂપિયા નો ચેક #મામલતદારશ્રી_આંકલાવ તા 20/04/202 ને અર્પણ કાર્યો.…

Continue Reading →